Khi được trao quà, người việt sẽ đáp lại bằng ➡️ lời cảm ơn đến người tặng. ✅ vày vậy, San
Gia cả nước sẽ giữ hộ đến chúng ta ➡️ hầu như lời cảm ơn về món xoàn được khuyến mãi