(Baothanhhoa.vn) - tiếp nối chuỗi hoạt động tại hội thảo chiến lược Báo Đảng những tỉnh, thành phố khoanh vùng miền Trung – Tây nguyên, lần thứ 10 (vòng 4) tại TP Đông Hà (Quảng Trị), vào đêm 21-4, tại bến thả hoa đăng bờ phái mạnh sông Thạch Hãn (thị làng mạc Quảng Trị) rộng 400 đại biểu trọng thể tổ chức tối hoa đăng nhằm tưởng niệm, tri ân các hero liệt sĩ đã quả cảm chiến đấu, quyết tử trong trận chiến đấu bảo vệ Thành Cổ với thị thôn Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Bạn đang xem: Tri ân sông


4bukw6BW4bus
W+G6t
UBoa
OG7mu
G7s
OG7h
Unhuq
Fp4bq1IOG7s
OG7pu
G7s
TTDou
G7r
MOg4bqn
QOG7r
CIm4bqlw6Hhu6xp
Z+G6oe
G7r
CHhuq
Xhu6xb
I1vhu6x
A4bqlw6Dhu6z
Do
OG7i+G6pc
Oh4bus4bq14bqh
N2nhu6xo4bu
V4busa
Wc04bql4busa
GThuq
XDoe
G7r
En
Do
CRbw6Dhu6z
Dg
Crhuq
Xhu6Qvw6BW4bum4buk4bu
F4bus
W+G6t
UBoa
OG7mu
G7s
OG7hc
OAIEBd4buw4bum
Se
G6o
TXhu4Xhu6zhuq
XEke
G6oe
G7r
Fv
Do
MOt4bq74bqh4busw6Dhuqckae
G7r
CLDqe
G6pc
Oh4busa
SThuq
Hhu6z
Dg
MOp4bqh4busac
Og
Je
G6p+G7r
Maw
I+G6p+G7r
OG7s
SXhuq
XDoe
G7r
Fsj
W+G7r
Gnhuq/huq
XDo
FPhu6xpw6A94bqlw6Dhu6zhu4XDo
MSR4bus4bqzw6DDre
G7r
MOyblvhu6z
Dou
G6o
Tbhuq
Xhu6x
JZ8Ot4bqlw6Hhu6zig
JPhu6x
JIc
O14bus4bqlw6HDrc
O1NOG6p
VPhu6zhur
Up4bql4busac
Ogb
OG7r
Fbhu67hu6z
Dms
Oy4bqp4bqlw6Hhu6x
Zw5nhu6xp
JOG6oe
G7r
Enhu4Thu6zhu7Fk4bqlw6Hhu6z
Dg
D3hu6z
Dmkb
Dr
SXhuq
XDoe
G7r
Elnx
IPDm
VPhu6xpx
JHhuq
Hhu6zhuq
XDo
T3Dte
G7r
Fd
WLVl
T4busa
SThuq
Hhu6x9Ne
G6pe
G7r
Gn
Do
CXhu6z
Do
OG6p0Dhu6wi
Ju
G6pc
Oh4busfe
G6v+G7r
OG6p
EDDou
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql4busw5ppw6DEg+G7r
OG7jyrhu6x
Gw60l4bqlw6Hhu6x
JZ8SDw5nhu6z
Do
OG6ve
G6pe
G7r
Fnhu67hu67hu6wi
JOG6oe
G7r
H3huq
E4w63hu6xp
Z0Dhuq
XDoe
G7r
Gln4bqr4bqlw6Hhu6xp4bq54bus
W8Ogb
Fvhu6wi
NMOi4busw6Dhuqd
A4bus
Iibhuq
XDoe
G7r
CI44busa
Wvhu4fhuq
XDoe
G7r
OG6pe
G6o
Tf
Dol
Phu6xp
Z+G6oe
G7r
CHhuq
Xhu6xb
I1vhu6x
A4bqlw6Dhu6z
Do
OG7i+G6pc
Oh4bus4bq14bqh
N2nhu6xo4bqx4bus
Iirhu6x
A4bqlw6Dhu6xdau
G6pc
Oh4bus
W8Og4bqh
Ne
G6pe
G7r
CIow61T4busw6DDte
G7r
Gjhuq
Hhuq
XDo
OG7r
Gln4bqn4bqlw6Hhu6xbw63Dq
Vvhu6xbw6Dhuq
E14bql4bus
Iij
Dre
G7r
H0l4bqn4busw7I34bus
Sc
Og
Pe
G6pc
Og4bus4bup4bq54busw7I94busac
Ogx
IPhu6zhu48q4bus
Rs
Ot
Je
G6pc
Oh4bus
SWf
Eg+G7r
MOi4bu
LQOG7r
MOgw6jhu6wi
Yu
G7r
OG6t
W9A4bus4bql
Js
Oi4bus
Vu
G7u
OG7t
Fd
U4buk
L+G7he
G7pu
G7p
OG7he
G7r
Fvhur
VAa
Gjhu5rhu7Dhu4XGs
OG6p13Dte
G7s
OG7pu
G7p
OG6oc
Oiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bup
IOG6p
Wkg
Z+G7s
OG7r
Ghpw7Xhur
Ug4bua4buw4bu
N4bqh
XWn
Do
FHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDo
Gl
R4bus
Wc
Od4buu4bu
F4bu
PUu
G7s
OG7r
Ghn
W+G7mu
G7s
C8v
W13huq
VUf
UDhuqdpw6BA4bqlw6DDo
OG6p0BUw7Lhuq
Uv
XSBo4bqzae
G6p+G7h
S/huq
Ug4bu
Na
C9XWFbhu7Iv
V+G7rl
Zdw51XVljhu7JZw51p
WOG7u
Fbhu7h
Y4bq14buu
VOG6t+G7hc
Oh
UGfhu5r
Dn
Vd
X4buw4bus
QOG6t
Wnhu5rhu7Dhu7E0w6Lhu6z
Do
OG6p0Dhu6wi
Ju
G6pc
Oh4busa
Wfhuq
Hhu6wh4bql4bus
Wy
Nb4bus
QOG6pc
Og4busw6Dhu4vhuq
XDoe
G7r
OG6te
G6o
Tdp4busa
OG7le
G7r
Gln
NOG6pe
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql4buw4bus4bu
N4bqh
XWn
Do
OG7mu
G7s
OG7tu
G7ru
G7ru
G7s
OG7r
MOg
IOG6oc
Ohw6Bp4bua4buw
Wc
Od4buu4buw4bus
L+G7pu
G7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
F4bup
QOG7h
Wnhuq
Hhuqfhuq
Xhu7Dhu6bhu6kj
W+G7r
CIk4bqh4busfe
G6o
Tj
Dre
G7r
Glr4bu
H4bqlw6Hhu6zhuq
Xhuq
E3w6Lhu6xb
I1vhu6x
A4bqlw6Dhu6z
Do
OG7i+G6pc
Oh4bus4bq14bqh
N2nhu6xo4bqx4busa
SThuq
Hhu6zhuq
TDo
D3hu6z
Do
D3huq
XDo
OG7r
OG6t
Tnhu6wt4busxr
A14bql4busac
Og
Je
G7r
MOg4bqn
QOG7r
H3hur/hu6zhuq
RAw6Lhu6xo
ZOG6pc
Oh4bus
Sc
Og
JFv
Do
OG7r
MOAKu
G6pe
G7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
Fxr
Dhuqddw7Xhu7Dhu6b
Dgu
G7h+G7r
CIpw63hu6zig
Jzhu7E0w6Lhu6z
Do
OG6p0Dhu6wi
Ju
G6pc
Oh4o
Cd
U+G7r
CLhuqc94bql4busxr
Aj4bqn4bus4bux
Je
G6pc
Oh4bus
Wy
Nb4busae
G6r+G6pc
Og
U+G7r
Gn
Do
D3huq
XDo
OG7r
OG7hc
Ogx
JHhu6zhur
PDo
MOt4busw7Ju
W+G7r
MOi4bqh
Nu
G6pe
G7r
Elnw63huq
XDoe
G7r
OKAk+G7r
Ekhw7Xhu6zhuq
XDoc
Otw7U04bql
U+G7r
CIk4bqh4busfe
G6o
Tj
Dre
G7r
Glnw63huq
XDoe
G7r
Gvhur3huq
XDo
VPhu6zhur
Uq4bqlw6Dhu6wi
JOG6p+G7r
Gn
Do
MSD4bus4bu
PKu
G7r
Eb
Dr
SXhuq
XDoe
G7r
Elnx
IPhu6wi
Ku
G7r
Gn
Do
D/hu4Xhu6zhuq
Uw4bql4busa
SHDou
G7r
MOga+G6ve
G6pc
Oh4busa
Wvhu4fhuq
XDoe
G7r
OG6pc
Ogw6rhu6z
Do
Gvhur3huq
XDoe
G7r
MOg
Ze
G6pe
G7r
Fsj
W+G7r
EDhuq
XDo
OG7r
MOg4bu
L4bqlw6Hhu6zhur
Xhuq
E3ae
G7r
Gjhur
FU4bus4bqkw6DDs+G6pc
Oh4busw6Dhuqd
A4bus
Iibhuq
XDoe
G7r
Gn
Do
EDDte
G7r
OG6te
G6v+G6oe
G7r
OG6pc
Oha+G6v+G6oe
G7r
MOg
ZMOi4bus4bql
QMO14busf
T3Dte
G7r
Gli4bus4bq14bqp4bqlw6Hhu6xp
Z+G6oe
G7r
CHhuq
VT4busa
Wvhu4fhuq
XDoe
G7r
OG6pe
G6o
Tf
Dou
G7r
Fsj
W+G7r
Gn
Do
DXhu6z
Do
Dfhu6xbw6BA4bus
QOG6pc
Og4bus
Iu
G6oe
G7r
Glna8Oq
W+G7r
CIq4bus4bqlw6Eq4bus4bu
Pw63Eke
G6pc
Oh4busw7LDo+G7r
CLDq
Vvhu6zhur
U84bu
FU+G7r
Glu4bus
Xe
G6p+G7r
Fv
Eq
UDhu6x
J4bq54bus
Zs
Otx
JFb
VOG7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
Fxr
Dhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6vhuqnhuq
XDoe
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql4bus
Iirhu6wi4bqh4busw7I94bqn4busw6DDrc
O1Nu
G6pe
G7r
Gn
Do
OG6py
Thuq
Hhu6z
Do
T/huq
Xhu6zhur
Xhuq
E24bql4busw7LDqu
G6oe
G7r
Ghu4bus4bqz4bqh
N+G6pe
G7r
OG7tlbhu6zhuq
XDo
T3Dte
G7r
CI0w6Lhu6xbw6Dhuq
E14bql4bus
Iij
Dre
G7r
H0l4bqn4busw7I34bus
Sc
Og
Pe
G6pc
Og4bus4bup4bq54busw7I94busac
Ogx
IPhu6zhu48q4bus
Rs
Ot
Je
G6pc
Oh4bus
SWf
Eg1Phu6z
Dou
G7i0Dhu6z
Do
MOo4bus4bql
Js
Oi4bus
Vu
G7u
OG7t
Fd
U4bus
SWfhuqfhuq
XDoe
G7r
Fv
Drc
Op
W+G7r
Fv
Do
OG6o
TXhuq
Xhu6zhu7ZW4bus4bqlw6E9w7Xhu6wi
NMOi4bus
Iu
G6r
VPhu6xd4bqp4bqlw6Hhu6xo
ZOG6pc
Oh4bus
Sc
Og
JFv
Do
OG7r
MOAKu
G6pe
G7r
OG6t
T3hu6xb4bqn4bql4bus
Imvhur/huq
XDoe
G7r
Gnhuq
E14bu
F4busa
TXhu6zhuq
XDo
CHhuq
Xhu6zhur
Vu
W1Phu6z
Dsjxp4bus4bq1blvhu6xbw6DEqe
G7r
MO1Nc
Ot4bus
W8Og4bqn4busw6I7ae
G7r
Gln
POG6pe
G7r
Eb
Dr
SXhuq
XDoe
G7r
Elnx
INU4bus4bux
OOG7r
Fs/ae
G7r
Fvhuqfhuq
Xhu6wia+G6v+G6pc
Oh4busae
G6o
TXhu4Xhu6xp
Ne
G7r
CLhuq1T4bus
Is
SDW8Og4bus
Iu
G6o
TThuq
Xhu6xbw61l4bqlw6Hhu6zhuq
Uww6Lhu6x94bqnw6Lhu6x9P+G6pe
G7r
OG7hc
Og
I1Phu6xn
KGnhu6zhuq
XDo
OG6o
Tb
Dre
G7r
Fv
Do
OG6o
TXhuq
Xhu6xo4bqx4busa
UDhu6wi
Ku
G7r
OG6p
Tr
Dou
G7r
OG6t
SThuq
Hhu6xp
Zz
Thuq
Xhu6xd4bqp4bqlw6Hhu6xo
ZOG6pc
Oh4bus4bql
Pc
O1VOG7r
Ev
Dqlvhu6xp4bqj4bqlw6BT4bus
Is
SDW8Og4bus
Iirhu6xdw6nhuq
Hhu6zhu4/Drc
SR4bqlw6Hhu6x
Jw6A94bqlw6Dhu6zhu6nhurnhu6x
Gw60l4bqlw6Hhu6x
JZ8SD4busw6Dhur3huq
Xhu6x
YV+G7tl
Thu67hu67hu67hu6xp
KOG6pe
G7r
H3huqf
Dou
G7r
CIk4bql
U+G7r
Glr4bq94bqlw6Hhu6wia+G6ve
G6pc
Oh4busw7LDqu
G6oe
G7r
OG7t
OG7r
Gb
Dr
SXhu6x94bqnw6Lhu6zhuq
XDoc
Otw7U04bql4busa
W/hu6wi
Ku
G7r
F3Dqe
G6oe
G7r
OG7j8Otx
JHhuq
XDoe
G7r
OG6p
MOg
PGnhu6z
Gs
CXhuq
VU4buk
L+G7he
G7pu
G7p
OG7he
G7r
Fvhur
VAa
Gjhu5rhu7Dhu4XGs
OG6p13Dte
G7s
OG7pu
G7p
OG6oc
Oiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bup
IOG6p
Wkg
Z+G7s
OG7r
Ghpw7Xhur
Ug4bua4buw4bu
N4bqh
XWn
Do
FHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDo
Gl
R4bus
Wc
Od4buu4bu
F4bu
PUu
G7s
OG7r
Ghn
W+G7mu
G7s
C8v
W13huq
VUf
UDhuqdpw6BA4bqlw6DDo
OG6p0BUw7Lhuq
Uv
XSBo4bqzae
G6p+G7h
S/huq
Ug4bu
Na
C9XWFbhu7Iv
V+G7rl
Zdw51XVll
W4buu
Vmn
Dne
G7rln
Dn
Vjhur
Xhu65U4bq34bu
Fw6FQZ+G7mll
W4buw4bus
QOG6t
Wnhu5rhu7Dhu7E0w6Lhu6z
Do
OG6p0Dhu6wi
Ju
G6pc
Oh4busa
Wfhuq
Hhu6wh4bql4bus
Wy
Nb4bus
QOG6pc
Og4busw6Dhu4vhuq
XDoe
G7r
OG6te
G6o
Tdp4busa
OG7le
G7r
Gln
NOG6pe
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql4buw4bus4bu
N4bqh
XWn
Do
OG7mu
G7s
OG7tu
G7ru
G7ru
G7s
OG7r
MOg
IOG6oc
Ohw6Bp4bua4buw
Wc
Od4buu4buw4bus
L+G7pu
G7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
F4bup
QOG7h
Wnhuq
Hhuqfhuq
Xhu7Dhu6b
Dg
MOj4bqlw6Dhu6wl4bqlw6Dhu6xp
JOG6oe
G7r
OG6t
Dnhu6xpw6Al4busw6Dhuqd
A4bus
Iibhuq
XDoe
G7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
Fxr
Dhuqddw7Xhu7Dhu6bhu7E7W+G7r
H3huq
E3a
VPhu6zhuq
XDo
T3Dte
G7r
Fbhu7It4bu4LVbhu7jhu7RXU+G7r
OG6pc
Oh
Pc
O14bus
W8Otx
JHhuq
Hhu6xb4bu
L4bqlw6Hhu6xbx
Kl
A4bus4bu2Vu
G7r
OG6pc
Oh
Pc
O14bus
Ij
TDol
Phu6xo
QMOt4bus4bqzw6Dhuq
Hhu6zhuq
XDo
Dzhuq
Xhu6zhur
U34bqlw6Dhu6xb
KOG7he
G7r
Gln
NOG6pe
G7r
Gf
Dr
Gnhu6xp4bqn
Pe
G6pe
G7r
H3Dqe
G7r
Gb
Dr
SHhuq
Xhu6xo
QOG6pc
Oh4busfe
G6v+G7r
Maw
P1vhu6xbx
Kl
A4busa
GThuq
XDoe
G7r
CI44busf
SXhuqfhu6xp4bqn
Pe
G6pe
G7r
OG6t
W5b4bus4bq1a+G7ge
G6pc
Oh
U+G7r
MOg
Pe
G6pc
Oh4busa
Wcmw6Lhu6xbw6Dhuq
E14bql4busa
OG6se
G7r
MOy
Pe
G7r
Gn
Do
Gvhur3huq
XDoe
G7r
H3huq
Hhuq
XDo
OG7r
Gh
Aw63hu6zhuq
XDo
OG6o
Tb
Dre
G7r
OG6pc
Oh
Pc
O14bus4bqlw6Ehw6Lhu6z
Dos
Oj4bqlw6Dhu6xp
Z+G6p+G6pc
Oh4bus4bqla8Oq
W1Phu6wi4bqt4bqh4bus
Zz
Bp4bus
Iirhu6zhur
PDo
GThuq
XDoe
G7r
Fvhuqnhuq
Xhu6wix
Knhu6xob
Fvhu6wi
OOG7r
Fv
Do
MSR4bqlw6Hhu6xbw6Dhuqvhuq
Hhu6z
Dss
Oq4bqh4bus
Xe
G6qe
G6pc
Oh4bus4bqla8Oq
W+G7r
OG6t
Wp
U4buk
L+G7he
G7pu
G7p
OG7he
G7r
Fvhur
VAa
Gjhu5rhu7Dhu4XGs
OG6p13Dte
G7s
OG7pkhk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql4busa
Wfhuqfhuq
XDoe
G7r
OG6pc
Ogw7Phuq
XDoe
G7r
OG6pc
Oh
Pc
O14bus
KMO14bus
Iirhu6xp
Z+G7h+G7r
Gn
Do
D3huq
XDo
OG7r
OKAn
F3huqnhuq
XDoe
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6xpw6Dhuq
E04bqlw6Hig
J1T4bus4bql4bq94bqh4busw7U04bql4bus4bqlw6HDo
OG6r+G7r
Fv
Eq
UDhu6z
Do
OG6ve
G6pe
G7r
Fl
U4buu4buu4buu4bus
QOG6pc
Og4busw6Dhu4vhuq
XDoe
G7r
OG6te
G6o
Tdp4busa
OG6se
G7r
Fv
Do
OG6o
TXhuq
Xhu6wi
KMOt4busf
SXhuqfhu6z
Dsjfhu6x
Jw6A94bqlw6Dhu6zhu6nhurnhu6x
A4bqlw6Dhu6z
Do
OG7i+G6pc
Oh
VOG7r
MOCI8Ot4bus4bu
Pa+G6ve
G6pc
Oh4bus
W8Sp
QOG7r
Fsj
W+G7r
EDhuq
XDo
OG7r
CIq4busw6Dhuql
A4busw7I94bqn4bus4bq14bqp4bqlw6Hhu6wi
KGl
T4busw7I94bqn4bus
Xe
G6qe
G6pc
Oh4busa
GThuq
XDoe
G7r
En
Do
CRbw6Dhu6z
Dg
Crhuq
VU4bus
STThuq
Xhu6xpw63hurnhuq
Hhu6z
Dsj3hu6xbw6Dhuq
E14bql4bus
W2Thuq
XDoe
G7r
Fv
Eq
UDhu6xb
I1vhu6x
A4bqlw6Dhu6xbau
G6pc
Oh4bus4bqlw6Br4bus
Is
SDQOG7r
F1A4bqlw6Dhu6x
Gw60l4bqlw6Hhu6x
JZ8SD4bus
Iirhu6z
Doc
Og4bqh4busw7I94bqn4bus4bq1x
INbw6Dhu6xob+G7r
F0h4bql4busac
Op
W+G7r
OG6pc
Oga+G7r
MOiw6lp4busw6LEk
Vvhu6xo4bqn4bql4bus
W8Og4bqt4bqh4bus4bq14bqr4bqh
VOG7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
Fxr
Dhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6Thuq
HDos
Oh4bus
W+G6t
UBoa
OG7mu
G7s
OG6oe
G7q
SDhuq
Vp
IGfhu7Dhu6xoac
O14bq1IOG7mu
G7s
OG7je
G6o
V1pw6BR4bus4bu24buu4buu4bu
F4bu
PUu
G7r
MOg
IOG6oc
Ohw6Bp
Ue
G7r
Fn
Dne
G7ru
G7he
G7j1Lhu7Dhu6xo
Z1vhu5rhu7Av
L1td4bql
VH1A4bqnac
Og
QOG6pc
Ogw6Dhuqd
AVMOy4bql
L10ga
OG6s2nhuqfhu4Uv4bql
IOG7j
Wgv
V1h
W4buy
L1fhu65WXc
Od
V1ZZ4buu4buu4buuac
Od4bu4V+G7tu
G7t
OG6te
G7rl
Thurfhu4XDo
VBn4bua
WOG7u
OG7u
OG7s
OG7r
EDhur
Vp4bua4buw4bux
NMOi4busw6Dhuqd
A4bus
Iibhuq
XDoe
G7r
Gln4bqh4bus
Ie
G6pe
G7r
Fsj
W+G7r
EDhuq
XDo
OG7r
MOg4bu
L4bqlw6Hhu6zhur
Xhuq
E3ae
G7r
Gjhu5Xhu6xp
Zz
Thuq
Xhu6xo
ZOG6pc
Oh4bus
Sc
Og
JFv
Do
OG7r
MOAKu
G6pe
G7s
OG7r
OG7je
G6o
V1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6z
Do
CDhuq
HDoc
Ogae
G7mu
G7s
Fn
Dne
G7ru
G7s
OG7r
C/hu6bhu6Qv4bu
F4bum4buk4bu
F4bus
W+G6t
UBoa
OG7mu
G7s
OG7he
G7q
UDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4bqkw6DDs+G6pc
Oh4busf
WThuq
XDoe
G7r
MOg4bqn
QOG7r
Glr4bq94bqh4bus
W8Ogw60+4bql4busfc
SD4bus
Imvhu4Fb4busac
Og
Je
G7r
OG7j8Otx
JHhuq
XDoe
G7r
F3huqnhuq
XDoe
G7r
En
Do
CRbw6Dhu6z
Dg
Crhuq
Xhu6xp
Z+G6oe
G7r
CHhuq
Xhu6xb
I1vhu6zhur
Xhuq
E3ae
G7r
Gjhur
FU4buk
L+G7he
G7pu
G7p
OG7he
G7r
Fvhur
VAa
Gjhu5rhu7Dhu4XGs
OG6p13Dte
G7s
OG7pkhu4busw6DDte
G7r
Gjhuq
Hhuq
XDo
OG7r
Ft
A4bqn4bus
Wy
Xhu6xbx
Kl
A4bus
Wy
Nb4bus
QOG6pc
Og4busw6Dhu4vhuq
XDoe
G7r
OG6te
G6o
Tdp4busa
OG6se
G7r
CIq4busa
WThu6xpw6A/w6Lhu6xpw6A0w6Lhu6xp
Z0Dhuq
XDoe
G7r
Ghv4busw7I94bqlw6Hhu6xbw6Dhuq3huq
Hhu6zhur
Xhuqvhuq
Hhu6z
Dsjbhu6xp
Z8Otw7U24bql4busac
Ogx
JHhuq
XDoe
G7r
Fv
Do
MSR4bqlw6Hhu6z
Doe
G6o
Ttb4bus4bqlw6Hhuqck4bqh4bus4bu
PIc
Oi4bus
W8Sp
QOG7r
F0h4bql4busac
Op
W+G7r
Gl
AU+G7r
MOh4bqhw7Phu6xbw6Dhuqfhu6zhuq
Xhuqfhuq
Xhu6xo
ZOG6pc
Oh4busw6Eow6Lhu6z
Dsu
G6r
Vvhu6z
Doirhuq
Hhu6z
Doirhuq
Hhu6xp
Z2vhur/huq
XDoe
G7r
Gll4bql
VOG7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
Fxr
Dhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6Thuq
HDos
Oh4bus
W+G6t
UBoa
OG7mu
G7s
OG6oe
G7q
SDhuq
Vp
IGfhu7Dhu6xoac
O14bq1IOG7mu
G7s
OG7je
G6o
V1pw6BR4bus4bu24buu4buu4bu
F4bu
PUu
G7r
MOg
IOG6oc
Ohw6Bp
Ue
G7r
OG7su
G7ru
G7ru
G7he
G7j1Lhu7Dhu6xo
Z1vhu5rhu7Av
L1td4bql
VH1A4bqnac
Og
QOG6pc
Ogw6Dhuqd
AVMOy4bql
L10ga
OG6s2nhuqfhu4Uv4bql
IOG7j
Wgv
V1h
W4buy
L1fhu65WXc
Od
V1ZZVll
Wae
G7u
OG7u
Ffhu7bhur
Xhu7Itell
X4bu2WVjhu7jhu7h
WWe
G7t
OG7u
Ffhu7Qt
Vu
G7t
Ffhu7Zh
VOG6t+G7hc
Oh4buw4bus
QOG6t
Wnhu5rhu7Dhu7E0w6Lhu6z
Do
OG6p0Dhu6wi
Ju
G6pc
Oh4busa
Wfhuq
Hhu6wh4bql4bus
Wy
Nb4bus
QOG6pc
Og4busw6Dhu4vhuq
XDoe
G7r
OG6te
G6o
Tdp4busa
OG7le
G7r
Gln
NOG6pe
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql4buw4bus4bu
N4bqh
XWn
Do
OG7mu
G7s
OG7tu
G7ru
G7ru
G7s
OG7r
MOg
IOG6oc
Ohw6Bp4bua4buw4buy4buu4buu4buw4bus
L+G7pu
G7p
C/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bu
Fxr
Dhuqddw7Xhu7Dhu6bhu7Fr4bu
BW+G7r
H3huq
E1a
VPhu6zig
Jzhu7E0w6Lhu6z
Do
OG6p0Dhu6wi
Ju
G6pc
Oh4o
Cd4bus4bq1Pe
G7r
OG6t
Tnhu6z
Do
MOp4bqh4busa
Wfhuq
Hhu6wh4bql4bus
Wy
Nb4bus
QOG6pc
Og4busw6Dhu4vhuq
XDoe
G7r
OG6te
G6o
Tdp4busa
OG6se
G7r
Gln
NOG6pe
G7r
F3huqnhuq
XDoe
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql
U+G7r
Gn
Do
MSD4bus4bu
PKu
G7r
Eb
Dr
SXhuq
XDoe
G7r
Elnx
IPhu6wia+G7g
Vvhu6xp4bq54bus
W8Ogb
Fvhu6zhur
Up4bql4bus
Iin
Dre
G7r
MOy
Pe
G6p+G7r
OG6p
Sb
Dou
G7r
Ffhu65WV1Thu6x
Jbe
G7r
CLhuq3hu6wi
Ne
G6pe
G7r
OG6p
UDDt
VPhu6xbw6Br4bq94bqlw6Hhu6xp
Z8Oj4bqlw6Dhu6xpw6Al4busw6Dhuqd
A4bus
Iibhuq
XDoe
G7r
Gln
NOG6pe
G7r
Ghk4bqlw6Hhu6x
Jw6Ak
W8Og4busw4Aq4bql4bus
Iirhu6xp
Z+G7h+G7r
Gn
Do
D3huq
XDo
OG7r
MOg4bqn
JGnhu6wiw6nhuq
XDoe
G7r
Gn
Do
Gvhur/huq
XDoe
G7r
OG7j8Otw7U04bql4busw7I94bqn4bus
Ij
TDou
G7r
FZZ4bus
Ic
Oi4bus4bq1x
INbw6Dhu6z
Do
Drhuq
XDoe
G7r
Gn
Do
CPhuq
XDoe
G7r
MOyw6rhuq
Hhu6zhu4XDo
Gvhur3huq
XDoe
G7r
Gn
Do
Gxb4bus4bu
PKu
G7r
MOgw6nhuq
Hhu6z
Do
OG6r
UBU4buk
L+G7he
G7pu
G7p
OG7he
G7r
Fvhur
VAa
Gjhu5rhu7Dhu4Xhu5f
Dr
Wn
Do
OG6p2fhu7Dhu6ZJZynhuq
Xhu6x
Jw6BA4bqlw6Dhu6wt4busw4Dhuqc94bqlw6Hhu6zhur
RA4bql4bus
Le
G7r
En
Eke
G6pc
Oh4busw4Br4bq94bqlw6Hhu6Qv4bu
F4bum
*
Đài phân phát thanh & truyền hình tỉnh thái bình Thai Binh Radio & Television Station
thủ đô 35°C
*

về tối 15/7, Đoàn đại biểu gồm những đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên TW Đảng, túng thư tỉnh giấc ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn tự khắc Thận - Phó túng thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch UBND tỉnh với các bạn hữu trong BTV tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo một số trong những sở, ban ngành, MTTQ, những đoàn thể của tỉnh đã đi vào dâng hoa, thắp nhang tại thường thờ chưng và những AHLS, tiến hành nghi thức thả hoa đăng tri ân các AHLS mặt bờ phái mạnh sông Thạch Hãn.

*


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải - túng thiếu thư Tỉnh ủy đã đọc lời tri ân, tưởng niệm các nhân vật liệt sĩ vào đó khẳng định: Trong chống chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị trở thành tuyến đầu của Miền Bắc buôn bản hội chủ nghĩa với hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Lịch sử phương pháp mạng Việt nam sẽ mãi mãi in đậm những địa danh đã viết lên những khúc tráng ca bằng máu trên địa bàn Quảng Trị anh hùng trong cuộc chống chiến chống Mỹ cứu nước như chiếc sông Thạch Hãn, Dốc Miếu - Cồn Tiên, Đường 9 Khe Sanh, xóm Vây, trường bay Tà Cơn. Đặc biệt là cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào suốt 81 ngày đêm năm 1972 lịch sử.

Video: 71622_OHAI_TRUA1.mp4

Trong những cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bên trên 50 vạn người con ưu tú của tỉnh thái bình lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp những chiến trường. Kết thúc chiến tranh, thái bình có gần 52 ngàn người bé đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi tx thanh xuân và cuộc đời mang đến đất nước. Trong đó, tại mảnh đất Quảng Trị thân yêu này có trên 2.000 liệt sỹ là người con thái bình đã xác định được thông tin đang yên ổn nghỉ tại 42 nghĩa trang liệt sỹ cùng còn hàng ngàn người con tỉnh thái bình đã nhập vai mình vào mảnh đất Quảng Trị kiên trung, vào dòng xoáy nước rất linh của sông Thạch Hãn.

Xem thêm: Tặng gì vào 8/3 ý nghĩa cho bạn gái khiến nàng thích mê, tặng quà 8/3 nên mua gì

Đảng bộ cùng nhân dân Thái Bình luôn luôn ghi lòng tạc dạ với tri ân sâu sắc những đóng góp, hi sinh xương huyết của các nhân vật liệt sĩ. Thái bình đang ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu vạc triển ghê tế xóm hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng với hệ thống chính trị. đon đả chăm sóc, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ cùng người gồm công với giải pháp mạng.

Video: 71622_OHAI_TRUA2.mp4

*

Tiếp đó, đoàn đại biểu tỉnh tỉnh thái bình đã dưng hoa, dưng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hero liệt sĩ, đồng thời thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng trên cái sông Thạch Hãn.